Områdeforvaltning Indre By/Østerbro søger en teamleder til vores psykolog- og talehørelærer-team.

Stillingen er ledig fra den 1. september 2020.

BUF
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune er organiseret i fem lokale forvaltningsenheder – områder.  Ledelsen i Områdeforvaltningen består af en områdechef, en faglig chef og fire teamledere. De fire teamledere indgår i et ledelsesteam og refererer til den faglige chef. Teamlederen har ansvaret for at sikre tæt ledelse af medarbejdere og opgaveløsning i den faglige støttefunktion i områderne.

Medarbejdergruppen består af sundhedsplejersker, konsulenter, støttepædagoger, ergoterapeuter/fysioterapeuter, psykologer og talehørelærere og er opdelt i fem teams med forskellige mål og lovbestemte opgaver.

Om stillingen
Den kommende teamleder skal stå for en fusion af det almene psykolog- og talehørelærerteam (PPR) og Indre By/Østerbros bydækkende specialenhed, Børnecenter Københavns (BCK) team af psykologer og talehørelærere. Fusionen skal være endelig færdig i juni 2021, og der er i overgangsperioden ansat en teamleder for psykologer og talehørelærere i BCK.

Når fusionen er endelig, vil det samlede team af psykologer og talehørelærere være på omkring 60 medarbejdere med fire faglige vejleder.

I den almene psykolog- og talehørelærergruppe arbejdes der med udviklingen af forebyggende indsatser, så alle børn kan tilbydes et børnefællesskab i Københavns Kommunes institutioner og skoler. IBØ er inspireret af MTSS-modellen og har udviklet en Task Force, der understøtter skolernes Ressourcecenter.

Børnecenter København (BCK) er en bydækkende enhed, der betjener alle de fem områder, Børne- og Ungdomsforvaltningen er opdelt i.  BCK er organiseret under Indre By/Østerbro med kerneydelsen rettet mod de specialiserede tilbud til børn og unge med svære funktionsnedsættelser. Børnecenter København varetager den specialiserede PPR-opgave i forhold til børn fra 0-18 år.

Københavns Kommune arbejder med at integrere den specialiserede viden på almenskoler og -institutioner for at sikre, at alle frontmedarbejdere har kompetencerne til at skabe et læringsfællesskab for alle.

Vores fremtidige kollega skal være en leder med en stærk ledelsesfaglig profil, der har erfaring med at lave omstruktureringer og forandringsprocesser. Du besidder evnerne til at understøtte dine medarbejdere, så de lykkes med deres opgaver og kan implementere Københavns Kommunes visioner.

Teamlederprofil for BUF København kan rekvireres hos administrationen på mail iboe@buf.ff.dk.

Vi tilbyder

 • et godt samarbejdende, tværfagligt ledelsesteam
 • spændende og udfordrende ledelsesopgaver, hvor drift og udvikling går hånd i hånd
 • faglige vejledere til at understøtte udviklingen af psykolog- og logopædfeltet
 • udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • gode samarbejdsrelationer
 • et højt fagligt specialiseret miljø med engagerede og dedikerede medarbejdere.
Vi søger en teamleder med
 • organisatorisk flair, erfaring med og lyst til at indgå i et tæt ledelsessamarbejde med ledelsen i Indre By/Østerbro og Københavns Kommunes øvrige ledelsespartnere  
 • kompetencerne til at lede flere fagligheder – under hensyn til den tværfaglige helhedsløsning og den monofaglige udvikling
 • personlige og faglige kompetencer til at kunne håndtere komplekse sager
 • en lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende
 • solid ledelseserfaring – både i forhold til personaleledelse og forandringsledelse
 • en udviklingsorienteret, visionær og nysgerrig tilgang til den specialpædagogiske, tværfaglige og inkluderende praksis
 • evnen til at bevare fokus i en kompleks hverdag med mange samarbejdspartnere.
Og gerne med kendskab til det specialpædagogiske miljø og med en baggrund indenfor psykologi, logopædi eller anden relevant erfaring.

For yderligere information henvises til
 • Line Nordberg, faglig chef – mobil 6040 5616
 • Administrationen i Indre By/Østerbro – tlf. 2311 1816
 • Trine Schandorff, partner i Genitor – mobil 3141 0255
Søg via nedenstående link senest fredag den 12. juni 2020

Ansættelsessamtaler: Uge 26 og 27.

Ansøg