Københavns Universitet har med cirka 5.000 forskere og 39.000 studerende et internationalt forsknings- og studiemiljø, der ligger højt placeret på de toneangivende ranglister over verdens bedste universiteter. Internationalt rangerer vi på et niveau, der svarer til en placering blandt top 1 procent af verdens universiteter.

Vores forskningsresultater er markante. Vi oplever i disse år en betydelig vækst i forskningsmidler fra offentlige og private fonde og en konstant udvikling af samarbejdet med erhvervsliv og offentlige institutioner, nationalt som internationalt. Cirka en tredjedel af vores forskere kommer fra udlandet.

Dette stærke udgangspunkt skal fastholdes og udbygges. Vi søger nu en ny prorektor, som skal styrke og komplementere universitetets øverste ledelse på forskningsområdet – nationalt og internationalt.

Stillingen
Ledelsesopgaven som prorektor er overordnet og strategisk.

Dine overordnede ansvarsområder bliver at varetage universitetets interesser på det forskningspolitiske område. Du får ansvar for relationsopbygning og fund-raising – og for udvalgte tværgående satsninger efter aftale i rektoratet. Et andet væsentligt ansvarsområde bliver at fastholde og styrke internationaliseringen af universitetets forskning, bl.a. så forskernes internationale netværk plejes og udbygges.

Du får bl.a. som led i universitetets strategi 2023 ”Talent og Samarbejde” ansvaret for dels en række indsatser bl.a. inden for forskning, dels at arbejde systematisk på at indfri Københavns Universitets vision om at være blandt verdens bedste universiteter gennem fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling af talentfulde forskningsledere og -medarbejdere.

Prorektor tegner Københavns Universitet indadtil og udadtil i forhold til sine ansvarsområder. Det indebærer blandt andet deltagelse i en række udvalg og arbejdsgrupper vedrørende forskning – såvel i interne arbejdsgrupper som i udvalg, der f.eks. nedsættes i regi af ministerier eller styrelser. Som prorektor kommer du endvidere til at spille en væsentlig rolle i den løbende kontakt med universitetets væsentlige interessenter på forskningsfeltet.

Som prorektor forventes du også at repræsentere universitetet i den offentlige debat og dermed bidrage til at tydeliggøre universitetets opgaver, mål og resultater.

Endelig bliver du formand for Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR), der har ansvaret for at identificere, forfølge og understøtte universitetets strategiske udvikling inden for forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde.

Læs mere om KUFIR her:
https://fi.ku.dk/kufir/

Som prorektor med særligt ansvar for forskning refererer du til rektor og indgår i universitetets øverste daglige ledelse inden for de rammer, der fastlægges af universitetsloven og bestyrelsen. Rektor, de to prorektorer og universitetsdirektøren udgør rektoratet. Du bliver endvidere medlem af universitetets ledelsesteam, der har rektor i spidsen. Ledelsesteamet består ud over rektoratet af universitetets seks dekaner.

Rektoratet arbejder som et enhedsrektorat med fleksibel arbejdsdeling.

Rektoratet har det direkte ledelsesansvar for universitetets Fællesadministration, som udfører opgaver for hele universitetet ved at stille redskaber og ekspertise til rådighed for fakulteterne og institutterne. Fællesadministrationen sikrer en række drifts- og serviceydelser, kontakt til myndighederne og står for legalitet, strategi, videndeling samt fælles systemer og infrastruktur. Fællesadministrationen består af otte afdelinger, der ledes af vicedirektører. Den enkelte vicedirektør refererer til enten rektor, en prorektor eller til universitetsdirektøren.

Som ny prorektor får du et særligt ledelsesansvar for Forskning & Innovation, som er en afdeling i universitetets Fællesadministration. Afdelingens vicedirektør vil komme til at referere til dig.

Læs mere om Københavns Universitet på universitetets hjemmeside, der også indeholder oplysninger om organisationen, og hvor du kan finde strategien 2023 ”Talent og Samarbejde”:

https://www.ku.dk

Kompetencer og erfaring
Vi forventer, at du:

  • er en internationalt bredt anerkendt forsker på højt niveau med erfaring inden for et af universitetets hovedområder og har et stærkt internationalt netværk
  • har erfaring med ledelse på højt niveau i komplekse vidensorganisationer, eksempelvis forskningsmiljøer
  • har indsigt i universitetets kerneopgaver og samspil med det omgivende samfund
  • har forståelse for en dansk eller nordisk administrativ kontekst og er i stand til at begå dig i et tæt samarbejde med myndigheder og andre af universitetets samarbejdspartnere og det politiske niveau
  • har en stærk tværfaglig forståelse og interesse, så alle universitetets hovedområder inddrages og tilgodeses
  • er processtærk: kan hvile i processerne og sikre, at de afsluttes
  • er en dygtig kommunikator, der kan tilpasse kommunikationen til forskellige målgrupper internt og eksternt
  • er en holdspiller, der komplementerer og evner at indgå konstruktivt i rektoratsarbejdet.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Stillingen er klassificeret i lønramme 38 og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Endelige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling.

Stillingen giver mulighed for forskningstid i en begrænset udstrækning, som vil være til forhandling.

Ansættelsesprocedure
Rektor har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive rektor. Indstillingsudvalget består af repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale, de studerende samt to medlemmer udpeget af rektor. Rektor afgiver en begrundet indstilling til bestyrelsen, som træffer beslutning om ansættelse. Der indgår test i ansættelsesproceduren.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført primo uge 37 og 38.

Ansøgning og kontaktinfo
Din ansøgning skal blandt andet omfatte CV og et indtil tre siders oplæg med din vision for rollen som prorektor for Københavns Universitet. Oplægget skal også omfatte dine bud på, hvilke konkrete succeskriterier du ser for dig i rollen som prorektor.   

Ansøgningen sendes til Københavns Universitet via jobportalen.

Vi skal modtage din ansøgning senest søndag den 23. august 2020.

Tiltrædelse 1. december 2020 eller snarest muligt derefter.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Henrik C. Wegener på tlf. 3532 2604 eller partner i konsulentvirksomheden Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231.

KU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 

Ansøg