Københavns Universitet søger institutleder med globalt udsyn og lokal forståelse
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) rummer en unik samling af små og mellemstore fag med undervisning og forskning i et væld af sprog, regioner og kulturelle fænomener. ToRS er et fantastisk mangfoldigt sted på Det Humanistiske Fakultet med 24 bachelor- og kandidatuddannelser. Enten i form af studier på tværs af kulturer, fx religionsvidenskab eller minoritetsstudier – eller med et regionalt udgangspunkt med sproglige specialiseringer fra Arktis til Østeuropa, over Mellemøsten og til Asien.

Det ene sted i bygningen drøfter forskere og studerende aktuelle problemstillinger i et af verdens brændpunkter, mens andre et andet sted studerer civilisationer i oldtiden gennem værdifulde skrifter og genstande. Instituttet rummer internationale fagmiljøer i verdensklasse og huser en lang række forskere, som er en væsentlig og aktiv del af det nationale vidensberedskab. Som institutleder er det din fornemste opgave at inspirere spirende forskningsmiljøer og skabe nye forbindelser mellem de eksisterende fagområder. Du skal få det hele til at hænge sammen og sikre et godt og respektfuldt arbejds- og studiemiljø i tæt i dialog med dedikerede medarbejdere og studerende.

Instituttet ligger på Københavns Universitets Søndre Campus og er arbejdsplads for ca. 100 fastansatte medarbejdere og har ca. 1.400 studerende indskrevet.
Læs mere om ToRS på instituttets hjemmeside.

Din rolle
På uddannelsessiden har instituttet en lang række små og mellemstore fagmiljøer, som bærer præg af stort engagement og imponerende fagkundskab, og som har brug for dig som et ledelsesmæssigt anker i den samlede institutledelse. Sammen skal I beskytte, samtænke, udfordre og udvikle fagene i de rette doser, med blik for deres kernefaglighed. Med små fagmiljøer er der behov for langsigtet, strategisk tænkning og løsninger på tværs i en tid med presset økonomi og stor politisk bevågenhed.

På forskningssiden skal du videreføre den gode udvikling, hvor vores internationalt anerkendte fagmiljøer henter substantiel finansiering fra offentlige og private fonde. På samme måde skal du, som leder, skabe nye forbindelser på tværs af fagområderne og konsolidere instituttet organisatorisk.

En vigtig opgave bliver at implementere instituttets strategi 2023 inden for rammerne af Københavns Universitets overordnede strategi ”Talent og Samarbejde”.

Job og opgaver
Som institutleder varetager du generelt den daglige ledelse af instituttet og har det overordnede ansvar for strategisk ledelse, økonomistyring, faglig ledelse, administrativ ledelse samt personaleledelse. Det vil sige, at du skal:

  • Sørge for, at der udarbejdes budgetter og løbende følge op på instituttets samlede økonomi.
  • Udvikle instituttets organisation løbende – herunder sammensætte et ledelsesteam af viceinstitutledere, sektionsledere og forskningsledere.
  • Følge og sikre den enkelte forskers publikationsvirksomhed og kvaliteten af denne som faglig leder samt sikre forskningsfrihed og værne om videnskabsetikken. Du har desuden ansvar for god forskningspraksis.
  • Sikre sammenhængen mellem instituttets forskning, uddannelse og innovation samt myndighedsbetjening og kvaliteten af denne.
  • Varetage den løbende dialog som personaleleder for instituttets medarbejdere og sikre, at der afholdes og følges op på MUS, bl.a. med kompetenceudvikling.
  • Sørge for relevant kommunikation på instituttet samt løbende inddrage de studerende, de videnskabelige medarbejdere og de teknisk administrative medarbejdere i instituttets udvikling og organisering.
Du vil blive formand for instituttets samarbejdsudvalg og skal her bidrage til at skabe rum til dialog mellem ledelse og medarbejdere og vil have det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet.

Du skal også indgå aktivt i fakultetets ledelsesteam (FLT), hvor dekanat og institutledere drøfter og fastlægger fakultetets overordnede strategiske retning.

Faglige kompetencer og profil
Du skal være en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder – eventuelt med international erfaring. Vi ser gerne, at du har erfaring med at hente eksterne midler og med forskningsformidling. Vi forventer også, at du har erfaring med undervisning på universitetsniveau og eventuelt med aftagergrupper for instituttets kandidater.

Vi forventer, at du har relevant ledelseserfaring og herigennem har opnået sans for strategisk ledelse, økonomistyring, faglig ledelse, administrativ ledelse samt personaleledelse.

Vi søger en både visionær og pragmatisk leder, der har indsigt i dansk forsknings- og uddannelsespolitik. Du har på den baggrund ambitioner for udviklingen af instituttets forskning og uddannelse og formår at vise instituttets relevans og impact gennem deltagelse i samfundsdebatten.

Du har lyst til og erfaring med procesledelse, eksempelvis arbejdet med instituttets strategiske fokus og fremdrift hen imod dets mål.

Du skal kunne agere i en politisk styret organisation og kunne skabe netværk både internt på Københavns Universitet samt med eksterne virksomheder og offentlige institutioner, og du skal evne at arbejde systematisk med stakeholdere i den danske forsknings- og uddannelsesverden.

Du har erfaring med og er motiveret for personaleledelse og forventes at være en motiverende og samlende leder, der kan lede et fagligt komplekst institut. Med henblik på opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø forventer vi, at du har en anerkendende og transparent ledelsesstil med fokus på udvikling og samarbejde og at du kan tage beslutninger samt handle på dem.

Du er god til at samarbejde, boldsikker og har en betydelig arbejdskapacitet.
Du har stærke kommunikative evner på dansk eller et andet skandinavisk sprog samt engelsk og et reflekteret forhold til ledelse som disciplin og til din egen ledelsespraksis.

Ansøgning, løn og ansættelse
Ansættelsen sker på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år samt mulighed for at aftale ansættelse på relevant akademisk niveau ved åremålets ophør. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Jesper Kallestrup på telefon 9350 9644 eller partner Martin Isenbecker fra konsulentvirksomheden Genitor, på telefon 2565 9231.

Send en elektronisk ansøgning, bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest 19. april 2020. Første samtalerunde afvikles forventelig torsdag den 30. april 2020, anden samtalerunde afvikles forventelig torsdag den 7. maj. Herimellem vil der være et testforløb. Tiltrædelse den 1. august 2020.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Arbejdspladsen
Det Humanistiske Fakultet er et af Københavns største uddannelsessteder med 8.500 studerende fordelt på mere end 40 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 teknisk-administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside www.hum.ku.dk.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt
Jesper Kallestrup
E-mail: Kallestrup@hum.ku.dk

Ansøg