Aarhus Universitet søger en visionær institutleder for Institut for Kultur og Samfund, der evner at aflæse fremtidige behov inden for forskning, uddannelse og vidensudveksling.

Instituttet er et af Nordeuropas største miljøer for forskning og uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred vifte af faggrupper, som giver mulighed for belysning af kulturelle og sociale forhold fra mange forskellige vinkler. Instituttet består af afdelingerne: Antropologi, Arkæologi og Kulturarvsstudier, Filosofi og Idehistorie, Globale Studier, Historie og Klassiske Studier, Religionsvidenskab og Teologi. Dertil kommer tilknyttede centre. Instituttet er geografisk placeret i Nobelparken og på Moesgaard Campus i Aarhus.

Du vil som institutleder referere til dekanen og indgå i fakultetsledelsen på Faculty of Arts sammen med dekanatet og den øvrige fakultetsledelse, som har ansvaret for at lede fakultetet, herunder at implementere fakultetets og universitetets strategier.

Du er en anerkendt forsker inden for et af instituttets fagområder, og du har erfaring med forskningsledelse. Du har visioner for udvikling af instituttet og for forskningens mulighed for at udvikle og påvirke samfundet.

Du motiveres af at tage ansvar for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du er empatisk og evner at lede og samarbejde med medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere. Du skal i samarbejde med instituttets øvrige ledelse, sekretariat, institutforum og samarbejdsorganer styrke mangfoldighed og sammenhæng på tværs af lokationer og sikre et højt internationalt niveau i instituttets aktiviteter.

Læs den fulde job- og personprofil her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer samt ansættelsesvilkårene og ansøgningsproceduren er nærmere beskrevet.

Ansøgningsfristen er den 30. december 2021. Forventet tiltrædelse den 1. april 2022.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Johnny Laursen, dekan for Faculty of Arts, på tlf. 2029 4180 eller e-mail jla@au.dk eller Trine Schandorff, partner i Genitor, på tlf. 3141 0255 eller e-mail ts@genitor.dk.

 
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Faculty of Arts
Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 275 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås ved at trykke på knappen nedenfor. 

______________________________________


Head of the School of Culture and Society, Aarhus University

Aarhus University is looking for a visionary head of the School of Culture and Society who is capable of identifying future needs in the fields of research, education and knowledge exchange.

The school is one of the largest environments in Northern Europe with regard to research and education from BA to PhD level within a broad range of subject areas, making it possible to shed light on cultural and social issues from many different angles. The school consists of: the Department of Anthropology, the Department of Archaeology and Heritage Studies, the Department of Philosophy and History of Ideas, the Department of Global Studies, the Department of History and Classical Studies, the Department of the Study of Religion, and the Department of Theology. The school also has a number of affiliated centres. The school is located in the Nobel Park and at the Moesgaard Campus in Aarhus.

The head of school will refer to the dean, and will join the faculty management team at the Faculty of Arts alongside the dean’s office and the rest of the faculty management team, who are responsible for leading the faculty and implementing the faculty’s and university’s strategies.

You must be a recognised researcher in one of the school’s subject areas, and you must have experience of research management. You must have visions regarding the development of the school and the potential of research to develop and influence society.

You are motivated by having responsibility for the school’s academic, financial and staff management activities. You must have an empathetic nature and the ability to lead and work alongside staff, students and collaborative partners alike. In collaboration with the rest of the school management team, the secretariat, the School Forum and liaison bodies, the head of school is expected to strengthen diversity and consistency throughout the school as well as ensuring the high international standard of the school’s activities.

You will find the full job and personal profile here, where the position and the required qualifications and competences as well as the terms of employment and application procedure are described in detail.

The application deadline is 30 December 2021. The successful applicant will be expected to take up the position on 1 April 2022.

If you have any questions, please feel free to contact Johnny Laursen, Dean of the Faculty of Arts, on phone no. 2029 4180 or email jla@au.dk; or Trine Schandorff, Partner at Genitor, on phone no. 3141 0255 or email ts@genitor.dk.
 
Salary and terms of employment
In accordance with the current collective agreement between the Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne)
Aarhus University’s ambition is to be an attractive and inspiring workplace for all and to foster a culture in which each individual has opportunities to thrive, achieve and develop. We view equality and diversity as assets, and we welcome all applicants.

Faculty of Arts
The Faculty of Arts is one of five main academic areas at Aarhus University.

The faculty contributes to Aarhus University's research, talent development, knowledge exchange and degree programmes.
With its 550 academic staff members, 275 PhD students, 9,500 BA and MA students, and 1,500 students following continuing/further education programmes, the faculty constitutes a strong and diverse research and teaching environment.

The Faculty of Arts consists of the School of Communication and Culture, the School of Culture and Society and the Danish School of Education. Each of these units has strong academic environments and forms the basis for interdisciplinary research and education.

The faculty's academic environments and degree programmes engage in international collaboration and share the common goal of contributing to the development of knowledge, welfare and culture in interaction with society.
  
Read more at arts.au.dk/en.

The application must be submitted via Aarhus University’s recruitment system, which can be accessed at the button below.

Ansøg