VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd søger en ambitiøs og samarbejdsorienteret chef med flair for at lede i et stærkt miljø for anvendt forskning og analyse og evne til at koble den konkrete faglige ledelse med VIVEs strategi.  

Om VIVE 
VIVE er en uafhængig national forsknings- og analyseinstitution under Social- og Indenrigsministeriet.

VIVE forener produktion og formidling af viden om velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. VIVE udfører uvildig praksisnær og styringsrelevant forskning og analyse på et internationalt anerkendt videnskabeligt grundlag. VIVE bidrager således til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning, forvaltning og praksis på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Derudover er det en vigtig opgave for VIVE at værne om videnskabsetikken.

VIVE er organiseret i seks faglige afdelinger, som hver ledes af en forsknings- og analysechef. Ud over VIVE Sundhed drejer det sig om VIVE Social, VIVE Arbejde og Ældre, VIVE Børn og Uddannelse, VIVE Effektmåling samt VIVE Styring og Ledelse. Hertil kommer VIVEs understøttende afdelinger.

VIVEs overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og den daglige ledelse varetages af direktøren i spidsen for ledelsesgruppen.

Afdelingen og stillingen
VIVEs forsknings- og analysechefer refererer til direktøren og indgår i VIVEs ledelsesgruppe. Vi lægger vægt på, at afdelingsledelsen finder sted i samspil med den samlede ledelse af VIVE, og at vores nye forsknings- og analysechef konstant har fokus på at understøtte gensidigheden mellem forsknings- og analyseaktiviteterne samt de forskellige faglige områder i VIVE. Mange af VIVEs projekter går på tværs af afdelinger, og vi lægger derfor vægt på tværgående samarbejde såvel fagligt som organisatorisk og ressourcemæssigt.

VIVE Sundhed beskæftiger sig med borgernes fysiske og psykiske levevilkår, og de institutioner, organisationer og interventioner, der er rettet mod at skabe en bedre sundhed i befolkningen. Afdelingen har fokus på alle målgrupper – fra de endnu ufødte over børn, unge og voksne til den ældre medicinske patient, hvilket skaber naturlige snitflader til og samarbejder med andre afdelinger, så som socialområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet. Der er fokus på de organisationer og institutioner, der arbejder med at skabe en bedre sundhed, fx sygehuse, almen praksis, frivillige organisationer og kommuner samt på økonomi og styring i sundhedssektoren.

Stillingen som forsknings- og analysechef indeholder følgende ansvarsområder og opgaver: 

Strategisk ledelse

 • Bidrage til løsning og implementering af tværgående strategiske og organisatoriske opgaver
 • Skabe tydelig sammenhæng mellem medarbejdernes opgaver og VIVEs mål
 • Bidrage til udvikling af VIVE som helhed
 • Repræsentere VIVE udadtil
 • Ansvar for konkrete udviklingsopgaver for hele VIVE
Faglig ledelse
 • Sikre den faglige udvikling inden for VIVE Sundhed samt medvirke til faglig udvikling på tværs af afdelinger i VIVE
 • Udvikling af en sammenhængende og balanceret projektportefølje med fokus på relevans og sammenhæng mellem forskning og analyse 
 • Være faglig sparringspartner og problemknuser sammen med projektledere på forsknings- og analyseprojekter 
 • Kvalitetssikring af publikationer fra VIVE Sundhed
 • Formidling af afdelingens resultater og projekter 
Personaleledelse
 • Personaleledelse og kompetenceudvikling af afdelingens forsknings- og analysemedarbejdere. Dette indebærer også et væsentligt element af distanceledelse, da afdelingen er delt mellem VIVEs lokationer
 • Sikre et godt arbejdsmiljø 
Ressourcestyring
 • Understøtte succesfuld ekstern finansiering og kontraktindgåelse for både forsknings- og analyseopgaver
 • Projektbemanding i samarbejde med de øvrige forsknings- og analysechefer 
 • Det overordnede faglige og ressourcemæssige ansvar for afdelingens forsknings- og analyseaktiviteter
Administrativ ledelse
 • Godkendelse og kontrol relateret til ressourcer og datasikkerhed

VIVE har lokationer i både Aarhus og København, og afdelingens medarbejdere er placeret begge steder. Uanset valg af fast arbejdsplads må der derfor påregnes en del rejseaktivitet.

Kvalifikationer
Vi søger en ambitiøs, udadvendt og samarbejdsorienteret chef, der har en god forståelse for anvendelsesorienteret forskning og analyse og interesse for at videreudvikle samspillet mellem VIVE og andre vidensinstitutioner. Vi søger en person med en veludviklet forståelse for og dokumenteret evne til at lede i en stærk forsknings- og analyseorganisation. 

Vi lægger vægt på, at vores nye forsknings- og analysechef kan dokumentere flere af følgende kompetencer: 
 • Er en stærk faglig samfundsvidenskabelig profil i forhold til forskning, evaluering eller analyse  
 • Har kendskab til udviklingen inden for velfærdssamfundet, herunder særligt interesse for sundhedsområdet og samspillet med andre velfærdsområder
 • Kan lede fagligt stærke og ꞋselvledendeꞋ medarbejdere, større projekter og ansvarsområder, gerne i en tværfaglig sammenhæng 
 • Kan lede større forsknings- og analyseprojekter, herunder skaffe ekstern finansiering 
 • Kan tænke strategisk – både snævert i forhold til eget ledelsesområde og bredt i forhold til VIVE og kan lede og implementere strategiske forandringer  
 • Er en engageret person med høj personlig integritet og evnen til at motivere og samarbejde med medarbejdere, andre ledere og eksterne samarbejdspartnere  
 • Er inddragende, anerkendende og omgængelig, og kan skabe en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
 • Er en holdspiller, som kan bidrage til arbejdet i en samlet ledelsesgruppe 
 • Er en god formidler både skriftligt og mundtligt på dansk og gerne engelsk  
 • Allerede har og evner at opbygge et godt netværk med eksterne samarbejdspartnere

Yderligere oplysninger 
For yderligere information om VIVE henvises til www.vive.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte direktør Lotte Jensen på loje@vive.dk eller tlf. 25 13 38 13 eller vicedirektør Mette Deding på mcd@vive.dk eller tlf. 33 48 08 85. 
 
Ansættelsesvilkår 
Tiltrædelse forventes at være den 1. januar 2021.  Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og er som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til yderligere tre år. Ansættelsen sker på kontraktvilkår i løngruppe 1 i henhold til chefaftalen på statens område. Hertil kommer åremålstillæg og kvalifikationstillæg, som aftales konkret ud fra baggrund, erfaring og ansættelsesforhold.  VIVE har lokationer både i  København og Aarhus. Ansøgere bedes indikere deres foretrukne fysiske placering i ansøgningen.

Ansættelsesprocedure
Vi skal have modtaget ansøgningen senest den 2. november 2020 kl. 12. Stillingen søger du via knappen nederst.

Vi forventer, at ansøgningen indeholder:
 • Motiveret ansøgning
 • CV indeholdende oplysninger om uddannelse, forskning/analyse, joberfaringer, formidlingserfaring m.v. 
 • Eksamenspapirer 
 • En kort beskrivelse af dig som leder (maks. 4 sider). Beskrivelsen skal indeholde tanker om dine ledelsesmæssige visioner med stillingen som forsknings- og analysechef hos VIVE. Beskrivelsen kan også indeholde beskrivelser af dine erfaringer som leder, erfaring med ledelse af projekter, funktioner eller faglig ledelse af et område. Derudover vil vi gerne høre dine overvejelser om ledelse på tværs af flere lokationer. 
Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 9. november 2020 og 2. samtalerunde den 17. november 2020. De, der går videre til 2. samtalerunde, kan forvente at skulle gennemgå en personlighedstest.

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.
 

Ansøg