Skovgaard Museet i Viborg er et statsanerkendt kunstmuseum, hvis ansvarsområde er kunstneriske udtryk frembragt af Joakim Skovgaard og hans slægt, familiens venner, elever og forbilleder samt de relevante kunstneriske genrer, som især er blevet dyrket af disse (den kirkelige kunst, kunsthåndværk, landskabsmaleri).

Skovgaard Museets leder siden 2010, Anne-Mette Villumsen, har valgt at søge nye udfordringer. Museet søger derfor en ny museumsleder til at lede det fortsatte arbejde, der lokalt, regionalt og nationalt skal udvikle Skovgaard Museet selvstændigt såvel som med en central rolle i Viborg Kommunes udviklingsplan ”Domkirkekvarteret”, der indebærer en planlagt flytning af museet fra sin nuværende placering i Domkirkestræde 2-4 til en placering i det gamle rådhus på Stænderpladsen 2. 

Skovgaard Museet blev oprettet i 1937 og er en selvejende institution. Viborg Kommune er den største tilskudsyder med et årligt driftstilskud fra 2022 på 2 mio kr., mens staten yder et driftstilskud på godt 1 mio kr. om året. De nuværende museumsbygninger ejes af Viborg Kommune, som også har vedligeholdelsesforpligtelsen. Museumsbygningen er fredet, og kommunen har beskikket en arkitekt, der fører tilsyn med bygningen.

Museets samling består af over 15.000 værker, primært af kunstnere fra Skovgaard-familien, men også moderne dansk grafik. Tidsmæssigt spænder samlingen fra det tidlige 1800-tal til ca. 2000. Museets samling er blevet væsentligt styrket de senere år med erhvervelser støttet af fonde samt donationer primært fra Skovgaard-familien. Museet har også et stort brevarkiv på over 7.000 breve, som er blevet digitaliseret og tilgængeliggjort med støtte fra Ny Carlsbergfondet og er ved at blive transskriberet af en gruppe frivillige på museet. En stor del af samlingen er blevet flyttet til et nyt fjernmagasin, der drives af Viborg Museum.

Skovgaard Museet har gennem en årrække realiseret en række vægtige udstillinger af ældre og nyere dansk kunst, oftest skabt i samarbejde med andre museer og institutioner i hele landet. Der er publiceret forskning om Skovgaard-familiens kunstnere og deres kreds, og museet har netop indledt et samarbejde med Aarhus Universitet om et postdoc-forløb støttet af Ny Carlsbergfondets forskningssatsning efter at have afsluttet et ph.d.-forløb som led i det nationale forskningsprojekt ”Vores museum”.

Medarbejderstaben består foruden museumslederen af en fastansat museumsinspektør på fuld tid, en deltidsansat kommunikationschef, bogholder og forvalter. Hertil en projektansat registrator, to weekendvagter og en museumsassistent i fleksjob. En gruppe på over 30 frivillige bidrager til en række forskellige opgaver på museet.

Din faglige profil

 • Du har en uddannelse i kunsthistorie på mindst kandidatniveau
 • Du har gerne erfaring med ledelse, herunder økonomistyring og ikke mindst fundraising
 • Du har et bredt kunstfagligt netværk og ser potentialet i tværinstitutionelle samarbejder
 • Du anskuer museet som en helhed og interesserer dig for alle aspekter af dets virksomhed
 • Du engagerer dig i arbejdet med museets samarbejdspartnere og øvrige aktører i Viborg.

Din personlige profil
 • Du har gerne erfaring med forskning
 • Du formidler med gennemslagskraft i skrift og tale
 • Du arbejder strategisk med udvikling af museets potentiale
 • Du har lyst til og erfaring med samarbejde med myndigheder
 • Du har politisk tæft og er kulturpolitisk engageret både på kommunalt og statsligt niveau
 • Du er inddragende, evner at lytte og er tydelig og klar i kommunikationen
 • Du har en generøs ledelsesstil og værdsætter samarbejde med alle faggrupper
 • Du er synlig og deltager aktivt i byens kulturelle liv.

Yderligere information
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Første samtale vil finde sted den 10. januar og anden samtale den 18. januar 2022. Mellem de to samtalerunder vil der være et testforløb, som varetages af Genitor. Lønnen vil blive fastsat efter konkret forhandling.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Jørgen Hansen (tlf. 26 43 21 48, mail: jh@vhk.dk) eller hos afgående museumsleder Anne-Mette Villumsen (indtil årets udgang tlf. 20 28 38 46, mail amv@skovgaardmuseet.dk)
 
Ansøgningen sendes til km@skovgaardmuseet.dk senest den 02.01.2022 inden midnat.

Ansøg