Det Nationalhistoriske Museum, som er en del af Carlsbergfondet, søger en fagligt velfunderet og visionær museumsdirektør med solid ledelseserfaring til at varetage og udvikle museumsdriften i samarbejde med museets medarbejdere, museumsbestyrelsen og Carlsbergfondets ledelse.

Museumsdirektør til Det Nationalhistoriske Museum
Med respekt for museets tradition og historie vil museumsdirektøren stå i spidsen for museets udvikling og styrke stedet som en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Direktøren vil sikre den strategiske retning og lede eksekveringen af mange forskellige spændende opgaver, herunder:  

  • Fastholde og styrke museets position som et centralt dannelsessted for Danmarks historie og som nationalt portrætgalleri.
  • Bevare og videreudvikle museets kulturelle og historiske arv, samt dets placering i Carlsbergfondet.
  • Varetage det overordnede museumsfaglige ansvar for museets drift samt sikre, at museets samling løbende styrkes i overensstemmelse med museets strategi og budget.
  • Udvikle museet som organisation og som en attraktiv og inspirerende arbejdsplads med fokus på medarbejdertrivsel og -inddragelse.
  • Videreudvikle og realisere museets strategi gennem effektiv og faglig alsidig implementering med løbende opfølgning og revurdering.
  • Udvikle museets udstillingsprogram og -profil med henblik på at styrke museets besøgstal både med danske og udenlandske gæster.
  • Styrke undervisnings- og formidlingsaktiviteterne, så museets historie, forskning og udstillinger til stadighed bliver relevante for flere på tværs af alder og bopæl.
  • Varetage museets nationale og internationale relationer til væsentlige interessenter og samarbejdspartnere – og på anden måde repræsenterer museet over for offentligheden – inden for de givne rammer af Carlsbergfondet.

Ansvarsområder
Museumsdirektøren for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Carlsbergfondets Afdeling C, vil besidde det formelle ansvar for den museumsfaglige organisation som helhed og være bindeled mellem museumsbestyrelsen og organisationens afdelinger. I samarbejde med museumsbestyrelsen vil direktøren have til ansvar at udarbejde strategi og plan for de museumsfaglige udstillinger og aktiviteter. Museumsdirektøren refererer i relation til de museumsfaglige forhold til museumsbestyrelsen og er ansvarlig for realisering af museumsstrategien og for, at de museumsfaglige aktiviteter udvikles og gennemføres som planlagt. Museumsdirektøren refererer i relation til den øvrige drift til Carlsbergfondets direktør, fx i relation til overholdelse af Carlsbergfondets politikker og gældende lovgivning.

Museumsdirektøren vil forestå udvikling og styrkelse af museet på tværs af samling, forskning og formidling – for yderligere at tiltrække flere danske og internationale førstegangsbesøgende og genbesøgende – samt udvikle tiltag, der muliggør, at museet når flere målgrupper og en bredere offentlighed for derved at gøre flere bekendt med danmarkshistorien og historiens betydning.

Der ligger yderligere en særlig opgave i at udvikle museet som organisation og arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Til stillingen tilbydes en embedsbolig i tilknytning til Frederiksborg Slot.

Profil
Museumsdirektøren forventes at have en solid relevant faglig baggrund inden for historie, kunsthistorie og/eller kulturhistorie samt at besidde et indgående kendskab til den danske museumsverden. Det forventes yderligere, at kandidaten har erfaring med ledelse, bestyrelsesbetjening og grundlæggende økonomistyring. Kandidatens baggrund kan have tyngde i kraft af enten uddannelse eller erhvervserfaring, men begge vægtes i vurderingen.

Direktøren skal være motiverende, visionær og have evne til at styrke eksisterende samarbejdsrelationer, nationale så vel som internationale, og til at skabe nye. Herudover skal direktøren være en stærk kommunikatør på tværs af faggrupper og interessenter, på både dansk og engelsk.

Ud over stærke ledelsesmæssige kompetencer og erfaring for, og lyst til, organisatorisk udvikling forventes direktøren at have evne til at inspirere, skabe samhørighed og pleje et fælles engagement blandt medarbejdere.

Det er en forudsætning, at museet ledes med afsæt i Carlsbergfondets strategi og værdier, så museumsdirektøren bliver en kulturbærer for både museet og fondet.

Yderligere oplysninger om museet, stillingen og den ønskede profil
  • Uddybende dokument til potentielle ansøgere kan hentes her.
  • For yderligere oplysninger, kontakt venligst partner i Genitor Jens Marcussen på jm@genitor.dk eller telefon 3141 0587

Ansøgning og ansættelsesvilkår
Det Nationalhistoriske Museum har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Genitor gennemfører ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen samt to medarbejderrepræsentanter.

Stillingen kan søges via ansøgningsknappen nedenfor senest mandag den 8. august.

Vi gennemfører to samtalerunder. Første samtalerunde afvikles den 15. august, og anden samtalerunde afvikles den 24. august.
Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer.
Direktøren ansættes i fast stilling pr. 1. september eller snarest derefter.

Kort om Det Nationalhistoriske Museum
Det Nationalhistoriske Museum fortæller mere end 500 års danmarkshistorie gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunsthåndværk. Museet er Danmarks nationale portrætgalleri og sætter ansigter på personer, der har formet landets historie. De imponerende pragtrum og rigt udsmykkede stuer på Frederiksborg Slot udgør en enestående historisk kulisse, og med særudstillinger sætter museet derudover aktuelle perspektiver på danmarkshistorien, portrætgenren og slottets historie.
Det Nationalhistoriske Museum indgår som Carlsbergfondets afdeling C og finansieres af fondet efter godkendt budget. Dette betyder blandt andet, at museets virksomhed, i tråd med fondets arv, er forskningsbaseret i alle led. Arbejdet med samlingerne (indsamling, bevaring, registrering) og formidlingen (udstillinger, kataloger m.v.) baserer sig på museets egen forskning og på den nyeste forskning inden for historie, kunsthistorie, konservering m.m.

Kort om Carlsbergfondet
Carlsbergfondet er en af Danmarks første og største erhvervsdrivende fonde med uddelinger primært til grundforskning inden for naturvidenskaberne, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne. Herudover har Carlsbergfondet afdelingerne Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Tuborgfondet. Carlsbergfondet er dedikeret til forskning, uddannelse, historie, kunst og kultur, der skaber reflekterende mennesker, stærke fællesskaber og bæredygtige samfund.

Ansøg