Er du ambitiøs på kræftforskningens vegne? Er du en dygtig, visionær og erfaren leder? Og kan du med stort engagement sætte nye dagsordener og drive et førende og anerkendt forskningscenter videre til også at imødekomme morgendagens kræftforskningsbehov? Så søger vi en ny forskningschef, der vil være med til at gøre en markant forskel på kræftområdet.

Om os
Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største patientforening og det forpligtiger! Visionen om et liv uden kræft står klart, og kræftsagen giver vores 400.000 medlemmer, 46.000 frivillige og 800 medarbejdere et tydeligt fælles omdrejningspunkt. Engagementet er højt, fagligheden er stor, og vi leverer anerkendt forskning, viden og rådgivning, der gør en forskel for kræftpatienter og deres pårørende - og for os som samfund.

Om jobbet
Som forskningschef i Kræftens Bekæmpelse vil du stå i spidsen for foreningens kræftforskning og du vil sikre, at der forskes i alle elementer af kræftsagen, så som forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og palliation. Du vil få ansvar for at udvikle centrets forskningsmiljø, for centrets økonomi med ca. 60% grundbevilling og ca. 40% ekstern finansiering og du vil stå for den overordnede ledelse af centeret. Sammen med dine ledere og medarbejdere skal du fortsætte udvikling af centeret som forskningsinstitution, forankre igangsatte forandringsspor, sætte nye spor og skabe de bedst mulige vilkår for forskning og levere relevant viden, der kan omsættes til mærkbare resultater på kræftområdet. Du har også ansvar for, at implementere overordnede rammer i forskningscenteret som f.eks. komitélovgivningen, persondatasikkerhed, informationssikkerhed og stillingsstrukturer.

Kræftens Bekæmpelses involvering i forskning er afgørende for den store folkelige opbakning og den politiske indflydelse. Vi har eget forskningscenter med 23 selvstændige forskningsgrupper, der spænder fra epidemiologi, biostatistik/bioinformatik og psykologi til cellulær og molekylær biologi. Centeret har flere end 200 forskere fra mere end 20 forskellige lande samt forskningsstøttefunktioner, der bl.a. står for vores laboratorier, statistik, økonomi, forskningsformidling og administration. Læs mere om vores forskningsgrupper og forskning på https://www.cancer.dk/research/.

Der er et godt internt samarbejde mellem forskning, forebyggelse, patient- og pårørendestøtte, fundraising, politisk indflydelse og kommunikation. Kræftens Bekæmpelse er også repræsenteret i en række nationale og internationale netværk, herunder det nationale samarbejdsnetværk Danish Comprehensive Cancer Center. Både du og centerets ledere og medarbejdere er aktive deltagere i disse netværk som er helt afgørende for samarbejde og vidensdeling om kræft.

Som forening medvirker Kræftens Bekæmpelse til, at de videnskabelige fremskridt på kræftområdet sker så hurtigt som muligt, og at ny viden kommer til gavn for befolkningen og i klinisk praksis.

Ud over foreningens egen forskning i regi af Center for Kræftforskning har Kræftens Bekæmpelse nedsat to videnskabelige udvalg for henholdsvis Biologi & Klinik samt Menneske & Samfund. Udvalgene tildeler forskningsstøtte til kræftforskere ved danske institutioner og til danske kræftforskere, der udfører forskning i udlandet med henblik på at tilbageføre resultaterne til Danmark.

Aktuelt står vi overfor at udarbejde en ny forskningspolitik, der skal tegne de kommende år. Du vil nå at sætte dine aftryk på politikken og bliver en central aktør i implementeringen. Forskningspolitikken beskriver bl.a., hvordan vi bedriver den bedste kræftforskning. Til at understøtte dette har vi bl.a. et Scientific Advisory Board som løbende evaluerer vores forskning, og du vil her få en helt afgørende rolle i at bistå vores forskningsgruppeledere i at omsætte denne evaluering til endnu bedre resultater.

Med reference til den administrerende direktør bliver du også en del af den øverste ledelse i Kræftens Bekæmpelse og vil være en stærk stemme i udviklingen af Kræftens Bekæmpelse som forening og arbejdsplads. Kræftens Bekæmpelse har tre overordnede formål: Forskning, forebyggelse samt patient- og pårørendestøtte. Du vil bidrage aktivt til at skabe sammenhæng mellem disse områder, ligesom du vil få en aktiv rolle i foreningens tre pejlemærker: Et skridt foran kræft, Mindre ulighed i kræft og Ingen skal stå alene med kræft.

Om dig
Du formår at sætte en tydelig og ambitiøs retning for et dynamisk, internationalt og konkurrencedygtigt forskningsmiljø, som er blandt de førende i verden. Du har en stærk personlig og faglig integritet, har strategisk dømmekraft og leder naturligt med afsæt i vores værdier: Troværdig, Respektfuld og Involverende.  

Du motiveres af rollen som leder af andre ledere og har dokumenteret erfaring fra ledelse af forskellige faglige professioner i komplekse vidensorganisationer. Du kan se og indfri det fulde potentiale gennem ledelse af den enkelte og som samlet ledelsesgruppe. Du skaber bæredygtige forandringer, ser gode resultater og et godt arbejdsmiljø som hinandens forudsætninger, og du er i stand til at opbygge og udvikle stærke relationer og fælles lederskab, baseret på dialog. Du har en anerkendende ledelsesstil, kan se dig ind i vores ledelsesgrundlag og har lyst til at forankre det i forskningscentrets ledelse. Du kan se vores ledelsesgrundlag her: https://www.cancer.dk/om-os/vision-og-formaal

Du vil værdsætte samarbejdet med en politisk ledelse, med Kræftens Bekæmpelses mange frivillige i den lokale indsats og med de øvrige afdelinger i Kræftens Bekæmpelse. Du har gode formidlingsevner på dansk/skandinavisk og engelsk og kan let levere budskabet om, hvorfor kræftforskning nytter.

Du har en relevant akademisk baggrund, ph.d. eller doktorgrad, inden for sundhedsvidenskab eller relevant naturvidenskab og du har formentligt været professor eller ageret på tilsvarende niveau i løbet af din karriere. Du har allerede ydet et betydeligt bidrag til kræftforskningen og du har relevante nationale og internationale kontakter inden for kræftområdet.

Vi tilbyder
En helt unik stilling i en landsdækkende patientforening i et nationalt og internationalt kræftforskningsmiljø med mulighed for at gøre en markant forskel for mange danskere.

Ansættelse af den rette kandidat sker på individuelle vilkår efter forhandling.


Mere information
Du vil have din primære arbejdsgang på Strandboulevarden 49 på Østerbro i København og arbejdstiden er selvfølgelig røgfri.

Der er ansøgningsfrist den 17. januar 2022. Din ansøgning, cv, dokumentation for uddannelse samt fuld liste over publikationer afleveres på engelsk. Listen over publikationer skal indeholde DOI-nummer, således vi kan fremsøge publikationerne. Herudover skal du markere de ti publikationer, som du værdsætter mest. Materialet uploades elektronisk via knappen nedenfor.

Kræftens Bekæmpelse er en dansk forening med dansk som primært sprog i vores hovedbestyrelse, chefgruppe og i den daglige dialog på tværs af samarbejdet i organisationen. Engelsk er det primære sprog internt i vores Center for Kræftforskning.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i april 2022. Forud herfor vil et bedømmelsesudvalg af nationalt og internationalt anerkendte forskere bedømme dine forskningsfaglige kvalifikationer med afsæt i dine publikationer. I løbet af rekrutteringsprocessen skal du være indstillet på at lade dig teste af en ledelseskonsulent, der vil være med til at vurdere dine ledelsesfaglige og personlige kvalifikationer.

Yderligere information kan fås hos administrerende direktør Jesper Fisker, jf@cancer.dk, telefon 25 16 12 07, HR- & Organisationsudviklingschef Maja Maar Outzen, maout@cancer.dk, telefon 52 14 41 30 eller Jens Marcussen fra Genitor, jm@genitor.dk, telefon 31 41 05 87.

                                                                                                                                                   


Are you ambitious on behalf of cancer research? Are you a skilled, visionary and experienced leader?  And can you with great commitment set new agendas and run a leading and recognized research center in order to also meet tomorrow´s cancer research needs? Then we are looking for a new research director who wants to help make a significant difference in cancer research.

About us
The Danish Cancer Society is the largest patient association in Denmark – this places an obligation on us! The vision of a life without cancer is clear, and the cancer cause gives our 400,000 members, 46,000 volunteers and 800 employees a distinct common focal point. Our commitment is firm, professional standards are high, and we deliver acknowledged research, knowledge and counselling that makes a difference for cancer patients and their families – and for us as a society.

About the job
As the Danish Cancer Society’s research director, you will head the society’s cancer research, and you will ensure that research is conducted in all elements of the cancer cause, such as prevention, diagnostics, treatment, rehabilitation and palliation. You will be responsible for developing the center’s research environment, for the center’s finances with app. 60 % basic funding and app. 40 % external funding, and you will be in charge of the general management of the center. Together with your managers and employees, you will continue to develop the center as a research institution, embed changes launched, make new changes and create the best possible conditions for research and deliver relevant knowledge that can be translated into noticeable results in the cancer field. You will also be responsible for implementing the general framework of the research center such as committee legislation, personal data security, information security and employment structures.

The Danish Cancer Society’s involvement in research is decisive for the strong public support and political influence we enjoy. We have our own research center with 23 independent research groups that span from epidemiology over biostatistics/bioinformatics and psychology to cellular and molecular biology. The center has more than 200 researchers from more than 20 different countries as well as research support functions, which, for example, are responsible for our laboratories, statistics, finances, research dissemination and administration. You can read more about our research groups and research at https://www.cancer.dk/research/
 
Internal collaboration between research, prevention, support to patients and their families, fundraising, political influence and communication is good. The Danish Cancer Society is also represented in a number of national and international networks, including the Danish Comprehensive Cancer Center, the national cooperation network. Both you and the center’s leaders and employees are active participants in these networks, which are of paramount importance to collaboration and knowledge sharing about cancer.

As an association, the Danish Cancer Society contributes to ensuring that scientific developments in the cancer field happen as fast as possible and that new knowledge is of benefit to the population and in clinical practice.

Besides the society’s own research in the Research Center, the Danish Cancer Society has set up two scientific committees for Biology & Clinic and People & Society, respectively. The committees award research support to cancer researchers at Danish institutions and to Danish cancer researchers who carry out research abroad with a view to repatriating the results to Denmark.

Presently, we are faced with the preparation of a new research policy, which will shape the years to come. You will have the chance to leave your mark on the policy and become a key player in its implementation. The research policy describes, for example, how we carry out the best cancer research. To support this task, we have a Scientific Advisory Board, which evaluates our research on an ongoing basis, and you will play a crucial role in assisting our research group leaders in translating that evaluation into even better results.

Reporting to the Managing Director, you will also be part of the top management of the Danish Cancer Society, and you will have a strong voice in the development of the Danish Cancer Society as an association and a workplace. The Danish Cancer Society has three overall purposes: Research, prevention and support to patients and their families. You will contribute actively to creating coherence between these areas, and you will play an active role in the society’s three beacons: One step ahead of cancer, Reduce cancer inequality and No-one should be alone with cancer.

About you
You are able to set a clear and ambitious direction for a dynamic, international and competitive research environment, which is among the leading in the world. You have a strong personality and professional integrity, have strategic judgement and lead naturally based on our values: Trustworthy, Respectful and Involving. 

You are motivated by the role as a leader of other leaders and have proven experience in leadership of various professions in complex knowledge organizations. You can spot and unlock the full potential through leadership of the individual and as a management group. You create sustainable changes, see good results and a good working environment as each other’s prerequisites, and you are able to build and develop strong relations and joint leadership, based on dialogue. You have an appreciative leadership style, and you can see yourself in our leadership foundation and want to embed it in the research center’s management. You can read about our leadership foundation at: https://www.cancer.dk/international/about-the-danish-cancer-society/

You will appreciate the cooperation with a political management, with the Danish Cancer Society’s many volunteers in the local effort and with the other departments in the Danish Cancer Society. You have good communication skills In Danish/ Scandinavian and English and can easily deliver the message of why cancer research helps.

You have a relevant academic background, PhD or doctorate, in health sciences or a relevant field of natural science, and you have probably been a professor or acted at a similar level in the course of your career. You have already made a considerable contribution to cancer research, and you have relevant national and international contacts in the cancer community.

We offer
A very unique position in a nationwide patient association in a national and international cancer research environment with the possibility of making a significant difference for many Danes.

The right candidate will be employed on individual terms following negotiations.

More information
You will primarily be working at Strandboulevarden 49 in Østerbro in Copenhagen, and smoking is, of course, not allowed during working hours.

The deadline for applications is 17 January 2022. Your application, CV, documentation for education and a full list of publications must be presented in English. The list of publications must include DOI numbers, so that we can search for the publications. Moreover, you must mark the ten publications that you value most. The material should be uploaded electronically via the apply button below.

The job interviews will be conducted in Danish/Scandinavian. The Danish Cancer Society is a Danish association, Danish being the primary language in our Executive Committee, management group and in the day-to-day dialogue across the collaboration in the organization.

We expect to conduct job interviews in April 2022. Before this, an assessment committee of nationally and internationally reputable researchers will assess your professional qualifications in terms of research, based on your publications. During the recruitment process, you must be prepared to be tested by a management consultant, who will help assess your leadership skills and your personal qualifications.

Additional information can be obtained from Managing Director Jesper Fisker, jf@cancer.dk, telephone +45 25 16 12 07, Head of HR & Organizational Development Maja Maar Outzen, maout@cancer.dk, telephone +45 52 14 41 30 or Jens Marcussen from Genitor, jm@genitor.dk, telephone +45 31 41 05 87.

Ansøg