(Genopslag)

 

Et af Nordens stærkeste universitetsmiljøer for kunst- og kulturvidenskabelig forskning søger ny leder. Instituttet danner ramme om international forskning og uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau i kunsthistorie, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, teater- og performancestudier og visuel kultur.

På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab er udsynet globalt, tænkningen er grænseløs og spændvidden på de kulturelle produkter, der forskes og undervises i, er betydelig. Instituttets forskning er i rivende udvikling. De traditionelle fagligheder sættes i spil på tværs over for samfundsaktuelle problemstillinger, og forskerne mødes i en række større, kollektive forskningsprojekter, der nyder stor interesse i form af finansiering fra private og offentlige fonde.

Instituttet ligger på Søndre Campus, er arbejdsplads for ca. 70 fastansatte medarbejdere og har ca. 1.400 studerende indskrevet.

Læs mere om IKK på instituttets hjemmeside.

 

Job og opgaver

Institutlederen varetager generelt den daglige ledelse af instituttet og har det overordnede ansvar for strategisk ledelse, økonomistyring, faglig ledelse, administrativ ledelse samt personaleledelse.

Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af instituttets strategi og skal sikre, at instituttets virke sker inden for rammerne af såvel universitetets som fakultetets overordnede strategi. En vigtig opgave bliver at udvikle og implementere instituttets strategi 2023 inden for rammerne af Københavns Universitets overordnede strategi ’Talent og Samarbejde’.

Din opgave bliver desuden at opbygge og løbende udvikle en organisation, der kan varetage instituttets samlede opgaver. Du kan herunder sammensætte et ledelsesteam af viceinstitutledere, sektionsledere og forskningsledere, der kan varetage ledelsesopgaver efter institutlederens nærmere bemyndigelse.

Som institutleder er du ansvarlig for instituttets samlede økonomi, herunder udarbejdelse af budget, regelmæssig budgetopfølgning og løbende information til dekanen i tilfælde af væsentlige afvigelser fra budgettet.

Som faglig leder skal du i samarbejde med relevante ledere følge og sikre den enkelte forskers publikationsvirksomhed og kvaliteten heraf samt sikre forskningsfrihed og værne om videnskabsetikken. Du har desuden ansvar for oplysning om god forskningspraksis og skal sikre, at denne opretholdes.

På uddannelsessiden skal du i samarbejde med studieledelsen styre og styrke uddannelserne i en tid, hvor der er stort fokus på gennemførelsestider, frafald og dimittendledighed, samtidig med at der er øgede krav om effektivisering, idet uddannelsesområdet er under økonomisk pres. Du skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evalueringer af uddannelse og undervisning og på kompetenceudvikling i forhold hertil.

Din opgave er også at sikre sammenhæng mellem instituttets forskning, uddannelse og innovation samt myndighedsbetjening, og du har ansvar for kvaliteten af denne.

Som personaleleder varetager du løbende dialogen med instituttets medarbejdere om mindre og større sager og har ansvar for, at der afholdes MUS på instituttet med opfølgning herpå samt for kompetenceudvikling.

Som institutleder skal du derudover sørge for relevant kommunikation på instituttet samt løbende medinddragelse af de studerende, de videnskabelige medarbejdere og de teknisk administrative medarbejdere.

Du vil blive formand for instituttets samarbejdsudvalg og skal her bidrage til at skabe rum til dialog mellem ledelse og medarbejdere. Desuden er du formand for arbejdsmiljøudvalget og ansvarlig for arbejdsmiljøet på instituttet, herunder opfølgning på APV.

Som institutleder forventes du at indgå aktivt i fakultetets ledelsesteam (FLT), hvor fakultetets overordnede strategiske retning drøftes og fastlægges. Du medvirker således her ved gensidig udveksling til at danne beslutningsgrundlag for fakultetets udvikling.

 

Faglige kompetencer og profil

Du skal være en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder – eventuelt med international erfaring. Vi ser gerne, at du har erfaring med at hente eksterne midler og med forskningsformidling. Vi forventer også, at du har erfaring med undervisning på universitetsniveau og eventuelt med aftagergrupper for instituttets kandidater.

Vi forventer, at du har relevant ledelseserfaring og herigennem har opnået sans for strategisk ledelse, økonomistyring, faglig ledelse, administrativ ledelse samt personaleledelse.

Vi søger en både visionær og pragmatisk leder, der har indsigt i dansk forsknings- og uddannelsespolitik. Du har på den baggrund ambitioner for udviklingen af instituttets forskning og uddannelse og formår at vise instituttets relevans og impact gennem deltagelse i samfundsdebatten.

Du har lyst til og erfaring med procesledelse, eksempelvis arbejdet med instituttets strategiske fokus og fremdrift henimod dets mål.

Du skal kunne agere i en politisk styret organisation og kunne skabe netværk både internt på Københavns Universitet samt med eksterne virksomheder og offentlige institutioner, og du skal evne at arbejde systematisk med stakeholdere i den danske forsknings- og uddannelsesverden.

Du har erfaring med og er motiveret for personaleledelse og forventes at være en motiverende og samlende leder, der kan lede et fagligt komplekst institut. Med henblik på opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø forventer vi, at du har en anerkendende og transparent ledelsesstil med fokus på udvikling og samarbejde, men samtidig at du kan tage beslutninger samt handle på dem.

Du er god til at samarbejde, er i besiddelse af robusthed og har en betydelig arbejdskapacitet.

Du har stærke kommunikative evner på dansk og engelsk og et reflekteret forhold til ledelse som disciplin og til din egen ledelsespraksis og udviklingen af denne.

 

Ansøgning, løn og ansættelse

Ansættelsen sker på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år samt mulighed for at aftale ansættelse på relevant akademisk niveau ved åremålets ophør. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Jesper Kallestrup på telefon 9350 9644, eller prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen på telefon 3532 2362. Du kan også henvende dig til Martin Isenbecker, partner i konsulentvirksomheden Genitor, på telefon 2565 9231.

Send en elektronisk ansøgning, bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via Københavns Universitets Jobportal. Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest søndag den 5. januar 2020. Første samtalerunde afvikles torsdag den 9. januar 2020, anden samtalerunde afvikles fredag den 17. januar 2020. Herimellem vil der være et testforløb. Tiltrædelse den 1. marts 2020.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Arbejdspladsen 

Det Humanistiske Fakultet er et af Københavns største uddannelsessteder med 10.000 studerende fordelt på mere end 40 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 teknisk-administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside www.hum.ku.dk.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

 

Kontakt

Jesper Kallestrup

E-mail: Kallestrup@hum.ku.dk

 

Info

Ansøgningsfrist: 05-01-2020

Ansættelsesdato: 01-03-2020

Afdeling/Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Se alle stillingsopslag

Warning: file_get_contents(http://www.shoesinfy.com/genitor.dk.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/genitor.dk/public_html/wp-content/themes/genitor/functions.php on line 323