Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder for fagligt stærke uddannelser til alle ved at understøtte kvalitetsudvikling på Undervisningsministeriets område. Som kontorchef i Kontor for Analyse og Kommunikation får du ansvaret for at sikre, at det arbejde hviler på et solidt analytisk grundlag, og for at vi bringer data og viden i spil på en måde, så det er relevant og anvendeligt for undervisningsinstitutionerne.


Du skal lede et nyt kontor med stort strategisk fokus og får dermed mulighed for at være med til at præge udviklingen og skabe nye resultater på feltet. Kontoret skal blandt andet bidrage til realiseringen af ambitionerne i ministeriets nye analysestrategi. Kontoret understøtter desuden spredning af viden til praktikere på uddannelsesområderne og stiller viden til rådighed for politikudviklingen på undervisningsområdet. Kontoret har også ansvaret for følgeforskningsprogrammer til reformerne på folkeskole-, gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet, læringsportalen emu.dk og en række internationale undersøgelser som fx PISA-undersøgelsen.


Du skal sammen med to teamledere lede et kontor med 25 kompetente medarbejdere. Det betyder, at du skal:

  • Sætte faglig og strategisk retning for kontoret og kunne kommunikere retningen i et tydeligt sprog 
  • Drive udviklingen af analyse- og vidensarbejdet og sikre kvalitet og resultater i en kompleks opgaveportefølje 
  • Være stærk i rådgivningen af og dialogen med samarbejdspartnere både internt i organisationen og eksternt 
  • Sørge for, at der er en klar forståelse af roller og ansvar i alle dele af arbejdet, og bidrage til en god og konstruktiv feedbackkultur, der understøtter den videre udvikling af kontorets opgaveløsning 
  • Understøtte en ambitiøs og effektiv arbejdsplads præget af trivsel og høj motivation. 

Om dig 

Du har en lang videregående uddannelse og solid erfaring fra en statslig arbejdsplads eller en anden politisk ledet organisation. Vi forventer, at du har indgående kendskab til uddannelsesområdet eller et andet velfærdsområde.


Vi forventer desuden, at du:

  • Er metodisk stærk i undersøgelser, evalueringer og registerbaserede analyser 
  • Er strategisk tænkende med ambitioner om og værktøjer til at løfte vores analyse- og dataarbejde yderligere 
  • Har politisk tæft og kan navigere sikkert i forhold til aktørerne på området 
  • Har personlig gennemslagskraft og formår at kommunikere tydeligt både mundtligt og skriftligt 
  • Har lyst til og erfaring med ledelse eller faglig ledelse og koordinering, gerne suppleret med en lederuddannelse. 

Det er vigtigt for os, at styrelsens samlede chefgruppe kan supplere hinanden ledelsesmæssigt og fagligt, og at du kan lede i overensstemmelse med koncernens ledelsespolitik, herunder være rollemodel i arbejdet med ministeriets mål og retning og efterleve ministeriets værdier – enkelthed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.


Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1/lønramme 37. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til vicedirektør Cathrine Lindberg Bak på telefon 41 73 08 66.


Du kan læse mere om styrelsen på www.stukuvm.dk.


Sådan søger du 

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via dette link senest onsdag den 3. april 2019.


Vi forventer at holde første samtaler den 8. og 9. april og anden samtaler den 23. april 2019. Som led i rekrutteringen vil der indgå et testforløb.


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund. Alle interesserede ansøgere uanset baggrund opfordres til at søge stillingen, såfremt de matcher kravene nævnt ovenfor. Vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer.  

I Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

Se alle stillingsopslag