“Ledertalent + ledelseserfaring = Lederkompetence”
Morgan W. McCall, jr.

 

Ledelses­­udvikling

Vi arbejder med ledelsesudvikling, og vores ydelser omfatter eksempelvis: Toplederrådgivning, individuelle lederudviklingsforløb, udvikling af ledelsesteam, etablering af ledernetværk og talentudvikling. Ydelserne er forskellige, men de tilrettelægges i alle tilfælde i en tæt dialog med kunden, og det fælles afsæt er, at:

 • Ledelse er en adfærd, som kan læres; ikke i et klasseværelse men i virkelighedens verden. Man lærer og udvikler ledelse ved at udøve ledelse; ved at eksperimentere og prøve sig frem og gå til opgaven indstillet på at lære af de erfaringer man gør sig. Vi drøfter konkret, hvad lederen eller ledergruppen skal gøre mere af/mindre af, og hvad lederen eller ledergruppen skal lære/aflære for at gøre det.
 • Ledelse er personbåret, og det betyder, at nogle har let ved at lede, mens andre har sværere ved det. Vi hjælper lederen med at bruge de styrker, han/hun har, bedst muligt og med at håndtere de svagheder, der også er. Det handler om at hjælpe lederen med at finde sig selv – og at affinde sig med sig selv.
 • Ledelse er en relation, og derfor udvikles ledelse sammen med andre. Vi inddrager typisk nogle af de andre, som lederen udøver ledelse sammen med og af, og vi beder dem om at forholde sig til den ledelsesudøvelse, de oplever i form af 360 graders feedback.

Vi baserer os på tilgange, der er veldokumenterede, og på metoder og værktøjer, der dokumenterbart virker. Relevant dokumentation stilles meget gerne til rådighed.

Kontakt os for en uddybende samtale om Ledelsesudvikling

Langt de fleste virksomheder vurderer ifølge Nicolas Bloom, at de har ledelsespraksisser, der er bedre end gennemsnittet. Vi giver alle vores kunder en ærlig feedback og en konstruktiv rådgivning.

Topleder­rådgivning

Toplederjobbet er svært, og det bliver med sikkerhed sværere. Toplederjobbet skifter karakter og behovet for ledelse stiger. Som topleder kan man gøre en rigtig stor forskel, men omgivelsernes forventninger til, hvad man kan udrette er typisk endnu større.

Mange topledere kender oplevelsen af at være omgivet af rigtig mange dygtige folk og alligevel at være alene og mangle en fortrolig sparringspartner. Mange topledere kender også oplevelsen af at mangle tid til at udøve god ledelse, samtidig med at den politiske virkelighed med mange modsatrettede krav også udgør en barriere for god ledelse.

Vi har på partnerniveau mere end 50-års konsulenterfaring, og vi har et indgående kendskab til hele den offentlige sektor. Vi kender funktionsvilkårene og de skrevne og uskrevne spilleregler, og vi kender rigtig mange af aktørerne. Vi tilbyder topledere professionel kompetent rådgivning baseret på vores erfaring og indsigt, hvor tillid og fortrolighed er en selvfølge.

Forløbet tilrettelægges typisk som en række samtaler, hvor du som topleder sætter dagsordenen, og vi som konsulenter optræder som din fortrolige sparringspartner. Vi spørger, lytter og rådgiver, og du kan regne med, at vi siger vores ærlige mening. Vores ambition er, at du efter hvert møde har klare strategier for, hvordan du adresserer de aktuelle udfordringer, som du ønsker sparring omkring.

Kontakt os for en uddybende samtale om Toplederrådgivning

“Virksomhedernes ledelsesmodel er det, som begrænser deres udvikling allermest. De næste års vindere vil være dem, som udvikler deres ledelsespraksisser hurtigere end konkurrenterne”
Gary Hammel

Ledelses­miljøet

Organisatoriske rammer kan være en barriere for god ledelse. Omvendt kan rammerne også understøtte gode ledere. Vi hjælper vores kunder med at skabe en organisering og et ledelsesmiljø, der befordrer god ledelse opad, udad, til siden og nedad. Mere konkrete opgaver omfatter eksempelvis:

 • Interessentanalyser
 • Organisationsanalyse og organisationsdesign
 • Afklaring af ledelsesstruktur og ledelsesgrundlag
 • Implementering af strategier
 • Performance management og HR-management.

Det er vores udgangspunkt, at god ledelse er kendetegnet ved, at der er sammenhæng mellem lederprofil, lederrolle og lederadfærd; mellem den man er, det man skal, og det man gør.

Og det er vores erfaring, at et ledelsesmiljø, der er kendetegnet af en fælles retning (enighed om, hvad der skal laves, og hvorfor det skal laves), og som samtidig er kendetegnet af lokalt råderum (i forhold til hvordan det skal ske) er befordrende for netop den sammenhæng. Det er også vores erfaring, at ledere bruger det ledelsesrum, de har, når der er en klar rollefordeling – eksempelvis i et leadership pipeline-perspektiv – og når de krav og forventninger, der stilles, er kendte og klare.

Uanset de konkrete opgaver, så lægger vi vægt på at arbejde for og sammen med vores kunder. Vores rådgivning tager udgangspunkt i kundens situation, og den er konkret handlingsanvisende. Vi skriver ikke alenlange konsulentrapporter, men fortæller vores kunder, hvad vi mener, de skal gøre, og vi sikrer os, at der er den fornødne dokumentation. De råd, vi giver, kan implementeres; indsigten skal omsættes til handling, og det sker i et samspil.

Kontakt os for en uddybende samtale om Ledelsesmiljøet

Talent udvikles gennem træning, og det foregår
i praksis; ikke i et undervisningslokale.
Man udvikler ledelse ved at udøve ledelse.

Talent-program

Genitors talentprogrammer handler om udvikling af medarbejdere med lederpotentiale. Talentprogrammet bygger på en grundlæggende styrkebaseret antagelse om, at deltagerne får det største udbytte ved et aktivt og praksisnært arbejde med at udvikle deres ledelsestalent. Vi har fokus på at bringe deltagernes styrker i spil, fordi det giver de bedste resultater.

Talenterne skal kende sig selv, deres styrker og svagheder. Når talenterne er udvalgt, gennemgår de bl.a. nogle test. Testene gennemføres af Genitor, og deltagerne interviewes og får individuel feedback på testresultaterne og rådgivning om, hvordan  deres styrker kan udnyttes og videreudvikles (en ledervurdering) samt hjælp til, hvordan de kan arbejde videre med svagheder og udviklingsområder.

Talenterne skal arbejde med at bringe deres styrker i spil, og de skal introduceres til en række aspekter, der har betydning for deres arbejde. Formen er bl.a. workshops med deltagelse af alle på holdet.

De forskellige workshops veksler mellem:

 • Faglige oplæg
 • Refleksionsrum
 • Oplæg fra og dialog med nuværende ledere
 • Netværksdannelse
 • Fastlæggelse af og arbejde med talentplaner (individuelle planer, hvor der indgås aftaler med nærmeste leder om ”træningsbaner”)
 • Arbejde med egne projekter.

Herudover indgår der – imellem de enkelte workshops – individuel coaching, hvor deltagerne får sparring og rådgivning om deres talentplaner, projekter og individuelle udvikling, ligesom der kan arbejdes med mentorforløb. Sidst men ikke mindst skal talenterne øve ledelse. De skal sikres en træningsbane og have mulighed for at øve sig. Talent udvikles gennem træning, og det foregår i praksis; ikke i et undervisningslokale.

Genitor har et særligt Talentudviklingsprogram for skolelærere, læs mere om programmet her (pdf).

Kontakt os for en uddybende samtale om Talentudvikling